TARIEFSTRUCTUUR

 • Algemeen
 • Vergoedingen
 • Debiteur
 • Omzetbelasting
 • Betalingsvoorwaarden
 • Rechtsgebied en plaats van uitvoering

 

 1. Landingsrechten, parkeer- en stallingskosten, ankerkosten

2.1 Landingsrechten

2.2 Landingsrechten voor toestellen van verenigingen

2.3 Zweefvliegtuigen

2.4 Parkeerkosten

2.5 Stallingskosten

2.6 Ankerkosten en landingsrechten voor luchtschepen

2.7 Opstijgkosten voor ballonnen

2.8 Bijzondere voorschriften

2.9 Overige

 

3.0 Inwerkingtreding

 

 

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH (hierna: FNL) rekent in overeenstemming met de bepalingen van deze tariefstructuur luchthavengelden aan op basis van de volgende algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, ook niet indien FNL geen bezwaar daartegen heeft gemaakt. Voor het landen van luchtvaartuigen moet de houder of piloot ervan een vergoeding (landingsrechten) in overeenstemming met de tariefstructuur betalen aan de luchthavenexploitant. Indien de houder niet nader bepaald of onduidelijk is, is de eigenaar voor de vergoeding aansprakelijk. Voor vliegtuigen, helikopters, aangedreven zweefvliegtuigen en zelfstartende aangedreven zweefvliegtuigen wordt de landingsvergoeding berekend op basis van het maximale startgewicht (MTOW = maximum take off weight) van het luchtvaartuig, zoals vermeld in het certificeringsdocument. De MTOW moet worden bewezen via de “Airplane Flight Manual (AFM) – Basic-Manual-Section for Weight Limitations". Tot de indiening van deze documenten wordt de hoogst bekende MTOW van dit type luchtvaartuig als basis gebruikt. Terugbetalingen met terugwerkende kracht worden niet toegekend.

 

Als bewijs van naleving van de geluidscategorie van het luchtvaartuig gelden:

- de bevestigingen en inschrijvingen in geluidscertificaten in overeenstemming met NfL II - 65/03, afgegeven door een goedkeuringsinstantie, of

- de typering in overeenstemming met § 4, lid 6, van de Verordening betreffende landingsplaats-geluidsbescherming van 5 januari 1999 in overeenstemming met NfL II - 138/99 (milieubeschermingsmerk), of

- de indiening van relevante gegevens van de fabrikant of vergelijkbare documenten en certificaten van een goedkeuringsinstantie, waaruit in individuele gevallen blijkt dat aan de voorschriften is voldaan.

- ICAO-bijlage 16, deel II, hoofdstukken 2 en 3, voorgelegd in de huidige versie van de BMV-bonuslijst.

 

De berekening van de heffingen wordt gebaseerd op het voor het vertrek feitelijk indienen bij de luchtverkeersleidingsautoriteit van een volledig en door de luchthavenexploitant verifieerbaar document, waaruit blijkt dat de houder of piloot van het luchtvaartuig aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. De luchtverkeersleidingsautoriteit is verplicht dit bewijs te documenteren. Indien het relevante bewijs niet wordt voorgelegd, worden de vergoedingen berekend op basis van geluidscategorie C. De uiteindelijke indeling in de geluidscategorie wordt uitgevoerd door de verkeersleiding na het inzien van de documenten. Terugbetalingen met terugwerkende kracht worden niet toegekend.

 

 

 • Vergoedingen

“Vergoedingen” in deze tariefstructuur zijn verplaatsingskosten, opstijgrechten, landingsrechten, parkeerrechten en ankerkosten. De landingsrechten zijn is in het algemeen verschuldigd in euro op de dag van de landing. Landingskosten zijn vergoedingen zoals gedefinieerd in § 10, lid 1, van de Duitse btw-wet.

 

Een beweging is de start of landing van een vliegtuig. De landingsvergoeding is ook verschuldigd in geval van grondcontact, met onmiddellijk een aansluitende doorstart (touch and go). Voor zweefvluchten van helikopters, waarbij het aantal vergelijkbare rolbewegingen van vleugelvliegtuigen wordt overschreden, wordt een vergoeding gelijk aan een landingsheffing voor elke begonnen 10 minuten geheven.

 

 • Debiteur van de vergoeding

Volgens deze tariefstructuur zijn hoofdelijk aansprakelijke debiteuren van alle luchthavengelden:

 1. De houder van het vliegtuig,
 2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het luchtvaartuig in gebruik heeft, zonder de houder of eigenaar te zijn,
 3. De luchtvaartmaatschappij die de desbetreffende vlucht uitvoert,De andere luchtvaartmaatschappijen onder wier Airline-Code/vluchtnummer de huidige vlucht wordt uitgevoerd.

 

 • Omzetbelasting

De vergoedingen zijn vergoedingen zoals gedefinieerd in § 10, lid 1, van de Duitse btw-wet. De in deze tariefstructuur of elders vermelde vergoedingsbedragen of -premies zijn nettobedragen, d.w.z. dat in Duitsland gevestigde ondernemingen deze bedragen met vermeerdering van de btw tegen het momenteel geldende wettelijke tarief moeten betalen, tenzij er belastingvrije transacties voor de luchtvaart volgens de wettelijke voorschriften zijn toegestaan en de ondernemer deze voorschriften kan aantonen (artikel 4, lid 2,8 UStG).

 

 • Betalingsvoorwaarden

De landingsvergoeding is over het algemeen verschuldigd in euro op de dag van de landing. De facturen van FNL dienen zonder vermindering en binnen de bepaalde vaste termijnen te worden voldaan. Luchthavengelden kunnen de debiteur binnen overeengekomen betalingstermijnen worden gefactureerd indien hij/zij overeengekomen vooruitbetalingen op het bedrag van de verschuldigde luchthavengelden doet of een passende kredietwaarborg - in het bijzonder een direct afdwingbare garantie of waarborgsom - contant verstrekt. De FNL mag geen rente in rekening brengen op waarborgsommen en ze niet afzonderlijk van de overige activa beleggen. Tenzij er een waarborgovereenkomst bestaat, moeten de tot dan toe verschuldigde luchthavengelden vóór elk vertrek worden betaald. FNL kan ook direct na het gebruik van een levering of dienst de betaling van de verschuldigde luchthavengelden eisen. Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH aanvaardt contante betaling met een geldige EG-kaart of EG-Servicekaart.

 

Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH behoudt zich het recht voor de tarieven en de omvang van de dienstverlening te wijzigen. Zij zal de debiteuren daarvan tijdig op de hoogte brengen. Bij niet-naleving van individueel overeengekomen betalingstermijnen is Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH gerechtigd om vanaf de dag van de vertraging van de betaling een verwijlintrest van 2% per begonnen maand tot het in § 288 (1) BGB vastgestelde maximumbedrag voor het jaar in rekening te brengen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, en om in de toekomst contante betaling te eisen. De vertraging in de betaling start uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Compensatie met vorderingen die niet zijn erkend of wettelijk zijn vastgesteld, is uitgesloten.

 

 • Rechtsgebied en plaats van uitvoering

Het exclusieve rechtsgebied is Nordhorn, voor zover de contractant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is. Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH heeft het recht de contractant ook in zijn algemene jurisdictie te dagvaarden. Plaats van uitvoering is Nordhorn. De rechtsbetrekkingen tussen de contractpartner en Flugplatz Nordhorn-Lingen GmbH zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Indien enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig is, is het overige gedeelte niet ongeldig.

 

 

 

 

 1. Landingsrechten, parkeer- en stallingskosten, ankerrechten

 

 

2.1   Landingskosten voor propellervliegtuigen, helikopters, straalvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen

Voor elke landing op het vliegveld Nordhorn-Lingen is een vergoeding (landingsrecht) verschuldigd aan de luchthavenmaatschappij.

 

Vergoedingen op zaterdag en zondag zoals op feestdagen bij een maximaal TOM van:

 

Art

Noise level A

 

Noise level C

 

Netto in €

Brutto in €

 

Netto in €

Brutto in €

UL

5,04

6,00

 

---

---

self launch motor glider

5,04

6,00

 

6,30

7,50

TMG

5,04

6,00

 

6,30

7,50

bis  999 kg

7,56

9,00

 

9,24

11,00

1.000 – 1.199 kg

8,40

10,00

 

10,08

12,00

1.200 – 1.399 kg

11,34

13,50

 

14,29

17,00

1.400 – 1.599 kg

14,71

17,50

 

17,65

21,00

1.600 – 1.999 kg

18,49

22,00

 

22,69

27,00

2.000 – 2.999 kg

26,89

32,00

 

32,77

39,00

je weitere 1.000 kg

10,08

12,00

 

15,13

18,00

 

 

 

Vergoedingen terwijl de week - uitgezonderd hiervan is de commerciële verkeer und der werk verkeer - bij een maximaale TOM vaan:

 

Art

Noise level A

 

Noise level C

 

Netto in €

Brutto in €

 

Netto in €

Brutto in €

UL

3,78

4,50

 

---

---

self launch motor glider

3,78

4,50

 

5,04

6,00

TMG

3,78

4,50

 

5,04

6,00

bis  999 kg

5,88

7,00

 

7,56

9,00

1.000 – 1.199 kg

6,30

7,50

 

8,40

10,00

1.200 – 1.399 kg

8,40

10,00

 

11,34

13,50

1.400 – 1.599 kg

10,92

13,00

 

14,71

17,50

1.600 – 1.999 kg

13,87

16,50

 

18,49

22,00

2.000 – 2.999 kg

20,17

24,00

 

26,89

32,00

je weitere 1.000 kg

7,56

9,00

 

10,08

12,00

 


 

 

2.2   Vergoedingen voor vliegtuigen vaan de verenigingen (Motor)

vliegtuigen vaan de verenigingen

- Verein für Motorflug (VfM)

- Vereinigung Aktiver Piloten (VAP)

- Luftsportring Grenzland e.V.

- Luftsportverein Lingen e.V.

 

Art

Noise level A

 

Noise level C

maandelijkse verenigingen

Netto in €

Brutto in €

 

Netto in €

Brutto in €

UL

92,44

110,00

 

---

---

self launch motor glider

92,44

110,00

 

100,84

120,00

TMG

92,44

110,00

 

100,84

120,00

bis999 kg

163,87

195,00

 

193,28

230,00

1.000 – 1.199 kg

184,87

220,00

 

210,08

250,00

1.200 – 1.399 kg

193,28

230,00

 

226,89

270,00

1.400 – 1.599 kg

201,68

240,00

 

239,50

285,00

1.600 – 1.999 kg

214,29

255,00

 

260,50

310,00

2.000 – 2.999 kg

218,49

260,00

 

268,91

320,00

ab  3.000 kg

252,10

300,00

 

294,12

350,00

 

De FNL GmbH van het vliegveld behoudt zich het recht voor om de genoemde kortingen alleen toe te kennen als de voorgeschreven procedures voor geluidsreductie worden gevolgd. Een indicatie hiervan zijn de evaluaties van het meetsysteem voor vliegtuiggeluid in vergelijking met de gemiddelde waarden van dezelfde of vergelijkbare vliegtuigtypes.

 

 • vergoedingen voor zweefvliegtuigen

Art

 

zweefvliegtuigen

Netto in €

Brutto in €

private zweefvliegtuigen vaan de vliegveld

2,52

3,00

vreemde zweefvliegtuigen

2,52

3,00

zweefvlieg verenigingen, gevestigde verenigingen (glboale per jaar)

2.033,61

2.420,00

 

Het jaarpakket met de aanwezige zweefvliegclubs zal in de jaren 2016 tot 2019 met 220, - € toenemen.

 

2.4   vergoedingen voor afstelling

Voor het afstellen van een vliegtuig op het vliegveld Nordhorn-Lingen is een facilitaire heffing (parkeertarief) verschuldigd aan de exploitant van het vliegveld. Als het bedrijf niet te bepalen of onduidelijk is, is de eigenaar de schuldenaar. Het bedrag van de parkeerheffingen is gebaseerd op het goedgekeurde maximale startgewicht van het vliegtuig. De vergoeding moet uiterlijk voor de start in euro's worden betaald.

 

Het parkeertarief is voor elke begonnen 24 uur voor gemotoriseerde vliegtuigen met een maximaal gewicht

 

Netto in €

Brutto in €

bis 999 kg

4,20

5,00

1.000 - 1.999 kg

5,04

6,00

2.000 - 2.999 kg

5,88

7,00

Ab    3.000 kg

6,72

8,00

 

Een parkeertarief van maximaal 6 uur tussen de landing en het opstijgen van het vliegtuig wordt in rekening gebracht. Voor de stillegging van luchtvaartuigen, die naar verwachting meer dan 30 opeenvolgende dagen zal duren, kan vóór de aanvang van de detachering een huurovereenkomst worden gesloten tussen de vliegtuigeigenaar en de exploitant van de luchthaven.

 

2.5   Stallen

Voor het stallen van een vliegtuig in verschillende hallen op het vliegveld Nordhorn-Lingen is een maandelijkse vergoeding (Unterstellentgelt) verschuldigd aan het vliegveldbedrijf. Als het bedrijf niet te bepalen of onduidelijk is, is de eigenaar de schuldenaar. Het bedrag van de parkeerheffingen is gebaseerd op het maximaal toegestane startgewicht van het vliegtuig.

Gewicht (MTOW) 

Hallen 2 und 2a

 

Hallen 3 und 8

maandelijkse vergoeding

Netto in €

Brutto in €

 

Netto in €

Brutto in €

UL

109,24

130,00

 

163,87

195,00

TMG

168,07

200,00

 

193,28

230,00

bis999 kg

109,24

130,00

 

163,87

195,00

1.000 – 1.199 kg

138,66

165,00

 

193,28

230,00

1.200 – 1.399 kg

172,27

205,00

 

231,09

275,00

1.400 – 1.599 kg

205,88

245,00

 

268,91

320,00

1.600 – 1.999 kg

243,70

290,00

 

294,12

350,00

2.000 – 2.999 kg

294,12

350,00

 

336,13

400,00

über  3.000 kg

336,13

400,00

 

378,15

450,00

Hänger f. Segel- und TMG

25,21

30,00

 

25,21

30,00

andere vaartuigen

42,02

50,00

 

42,02

50,00

 

2.6   Verankerings- en landingsgelden voor luchtschepen

Voor het gebruik van het vliegveld met luchtschepen moet een anker mast vergoeding en een landing vergoeding worden betaald. De ankermastentaks is verschuldigd bij de bouw van een ankermast en is per 24 uur. De tijdsperiode, die bepalend is voor de berekening van de ankerkast, begint met het plaatsen van de meermast en eindigt met de demontage ervan.

 

Art

vergoedingen

 

Verankeringsmast vergoeding

 

Netto in €

Brutto in €

 

Netto in €

Brutto in €

Luftschiffe

8,40

10,00

 

42,02

50,00

 

2.7   vergoedingen voor de start vaan balloonen

Voor starts met heteluchtballonnen is een starttarief verschuldigd.

Art

vergoedingen voor de start

 

Netto in €

Brutto in €

Ballone

8,40

10,00

 

2.8   Bijzondere voorschriften

In het geval van noodlandingen door technische storing aan het luchtvaartuig of als gevolg van gepleegd en dreigend geweld is er, tenzij het vliegveld de geplande luchthaven van bestemming is, geen landingsvergoeding verschuldigd. Uitwijklandingen zijn geen noodlandingen.

 

Voor luchtvaartuigen die door een medewerker van een luchtvaartautoriteit van de federale regering of de deelstaat Nedersaksen als verantwoordelijke piloot in de uitoefening van officiële taken worden geëxploiteerd, zijn geen landings- en startkosten verschuldigd, noch voor vluchten van de Duitse strijdkrachten, de politie, de brandweer, de federale grenswacht en reddingsvluchten in primaire operaties.

 

Voor de afhandeling (opstijgen of landen) van luchtvaartuigen buiten de openingstijden worden, naast de reguliere landingsrechten per vliegtuig en per begonnen uur, de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

 1. Vanaf het einde van de dienst tot 00 uur lokale tijd en

 1. a) vanaf 06:00 uur tot begin van de dienst 35,00 euro
 1. b) vvan 22:01 tot 05:59 uur 50,00 euro

 

Als er binnen een periode van 1 uur meerdere vertrekken of landingen worden uitgevoerd, wordt de speciale toeslag voor het betreffende luchtvaartuig slechts eenmaal in rekening gebracht. Ongeacht daarvan zijn voor elke landing binnen deze periode landingsrechten verschuldigd. Voor afzonderlijke aankomende vluchten wordt minimaal 2 uur in rekening gebracht.

 

De activering van de baanverlichting in bovenvermelde tijdsperiode is gratis.

 

2.9   Overige

De Flughafenbenutzungsordnung (FBO, Reglement van luchthavengebruik) maakt in zijn huidige geldige versie integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

 

De geluidscategorieën "B","D" en "E" zijn niet van toepassing op het vliegveld van Nordhorn-Lingen.

 

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, wordt deze bepaling vervangen door een wettelijk toelaatbare bepaling die de bedoeling van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. De geldigheid van de overige bepalingen blijft behouden. De zakelijke voorwaarden en contractuele betrekkingen die daarop zijn gebaseerd, zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De plaats van uitvoering en het rechtsgebied is Nordhorn.

 

FNL behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen kortingen toe te kennen op de landingsrechten, parkeer- en stallingskosten.

 

3.0   Inwerkingtreding

De tariefstructuur treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Tegelijkertijd is de tariefstructuur van 1 januari 2009 niet langer van toepassing.